Järjestyssäännöt

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Perusopetuksen järjestyssäännöt ovat voimassa kullakin koululla kouluaikana koulualueella. 
Järjestyssäännöt hyväksytään osaksi opetussuunnitelmaa ja niitä voi muuttaa sama 
luottamuselin, joka ne hyväksyy. Esityksiä sääntöjen muuttamiseksi voivat tehdä opettajat, 
oppilaat, huoltajat sekä ulkopuoliset tahot.

1. Tavoitteet
Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvallinen ja viihtyisä koulu. Sääntöjä noudattamalla 
taataan työrauha. Tavoitteisiin pyritään tapakasvatuksen keinoin.

2. Koulualue ja -aika
Koulualue käsittää koulurakennukset, pihan sekä kaikki ne tilat ja alueet, joissa koulun 
toimintaa järjestetään.

Omat kulkuvälineet säilytetään pihalla niille varatuissa paikoissa, eikä niillä ajeta koulupäivän 
aikana. Vahinkojen välttämiseksi pyörä- ja mopokatoksissa ei saa olla koulupäivän aikana.
Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukaiset työpäivät, tukiopetus, kerhot, työharjoittelu, 
opinto- ja luokkaretket, yökoulut sekä kaikki koulun tai luokan toimintaan selkeästi liittyvät 
tilaisuudet, joista koulu on vastuussa. 

Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty ilman opettajan antamaa 
erityistä lupaa.

3. Päivittäinen työaika
Koulutyö aloitetaan luokissa päivänavauksella. Päivänavausten järjestely ja muoto päätetään 
kouluittain. Koulutunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaan. Välitunnit vietetään 
koulun piha-alueella. Kylmällä säällä (alle -15 astetta) ja muuten huonolla säällä saa olla sisällä sovituissa tiloissa. Päätöksen tästä tekevät valvojat.

Lumipallojen heittäminen on ehdottomasti kielletty. Välituntipeleissä ja leikeissä on 
otettava huomioon toisen turvallisuus ja valvojien ohjeet.

Päällysvaatteet jätetään oppituntien ajaksi naulakkoihin. Sisällä ei käytetä päähinettä. 

Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja (ruokaillaan sivistyneesti ja annetaan kaikille 
ruokarauha). Ruokalassa noudatetaan opettajien ja henkilökunnan antamia ohjeita. 

Epäterveellisten välipalojen (karkki, limsa ja energiajuoma) nauttiminen koulupäivän aikana 
on kielletty.

WC-tiloissa on asiaton oleskelu kielletty. Noudatetaan ehdotonta siisteyttä.

Koulun tiloissa on liikuttava rauhallisesti ja vaaraa aiheuttamatta. Eri tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin mennään opettajan johdolla jonoissa.

Tapaturmasta tai sairastapauksesta on välittömästi ilmoitettava opettajalle, 
kouluterveydenhoitajalle tai kansliaan.

Koulun ulko- ja sisäalueet on säilytettävä siisteinä. Tahallaan tai tuottamuksellisesti 
aiheutetun vahingon korvaa aiheuttaja. Alueiden ja sisätilojen siisteyttä ja käyttämistä 
koskevia ohjeita ja neuvoja antavat opettajien lisäksi siivoojat ja laitosmies sekä koulun muu 
henkilökunta. Näitä ohjeita on ehdottomasti noudatettava. 

Oppilas voidaan määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai 
huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan 
(PL § 35).

4. Koulukuljetukset
Linja-autoissa ja takseissa noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita ja soveltuvin osin koulun 
sääntöjä. Myös kuljetusten odotusaikana koulun säännöt ovat voimassa.

5. Poissaolot
Huoltajan on aina ilmoitettava kouluun oppilaan poissaolosta. Jos oppilaan on lähdettävä koulusta kesken päivää sairauden vuoksi, on siihen pyydettävä lupa opettajalta tai kouluterveydenhoitajalta. Opettaja ilmoittaa asian huoltajalle. Lupa harkinnanvaraiseen poissaoloon myönnetään johtosäännön mukaisesti (1 - 3 päivää luokanopettaja tai -valvoja, pidemmistä rehtori). Oppilaan oppivelvollisuuden valvonta kuuluu huoltajalle (PL 45 §).

6. Työrauha (PL 29 §, 36 §)
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen oppimisympäristöön. 
Työrauhaa on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, 
menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista 
kurinpidollisesti. 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee 
vilpillisesti, voidaan määrätä joko kasvatuskeskusteluun (PL 35 a §) tai jälki-istuntoon (PL 
36 §) enintään kahdeksi tunniksi. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan 
luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Rehtorilla ja opettajilla on oikeus poistaa 
luokkahuoneesta, muusta opetustilasta, koulun alueelta tai koulun tilaisuudesta oppilas, joka 
ei noudata poistumismääräystä.

Rehtorilla ja koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa 
haltuunsa oppilaalta PL 29 § 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen 
esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista (PL 36 d §, 36 e §, 36 f §, 36 g §).

Erityisestä syystä oppilaalta voidaan evätä opetus jäljellä olevan työpäivän ajaksi. 
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään 
tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (läksyparkki).

7. Tupakointi, päihteet ja huumeet
Oppilas ei saa olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Tupakointi ja tupakkatuotteiden ja -välineiden käyttö on kielletty. Tupakoimasta tavatusta oppilaasta otetaan yhteyttä huoltajiin, sosiaaliviranomaisiin ja mahdollisesti poliisiin. Koululla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, jos epäillään hänen hallussaan olevan kielletyn  esineen tai aineen, jolla voi vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta (PL 36 e §).

8. Muut määräykset
Koulun toiminnassa noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta sekä hallintoviranomaisten ja 
rehtorin eri tilanteisiin antamia ohjeita ja määräyksiä.
Kouluun ei saa tuoda palavia nesteitä, tulentekovälineitä, räjähteitä tai vaarallisia ja 
opetusta häiritseviä esineitä (ilmoitus poliisille). 
Oleskelu portaikoissa, tasanteilla, tuulikaapeissa ja yhdyskäytävällä on kielletty.
Comments